top of page

Công nghệ Thông tin

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại - chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội

banner-web-300x600.jpg
banner-web-300x250.jpg
1
2
banner-web-300x600.jpg
banner-web-300x250.jpg
backdrophanoi-600x600_02.jpg
banner-web-980x260.jpg

Công nghệ thông tin là gì

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại - chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội

bottom of page